Profil časopisu

Czech Journal of Tourism je vědecký časopis publikující především recenzované vědecké práce a studie, které vycházejí z teoretických poznatků a vlastního výzkumu autorů. Časopis je zaměřen na cestovní ruch s ohledem na jeho interdisciplinární charakter. Věnuje se zejména ekonomické, environmentální, etické, kognitivní, manažerské, politické a prostorové stránce cestovního ruchu.

Primárním cílem časopisu je podpořit výměnu poznatků a zkušeností z oblasti cestovního ruchu a tím upevnit postavení cestovního ruchu jako vědního oboru. Z tohoto důvodu je snahou, aby byl časopis zařazen mezi světově uznávané vědecké časopisy.

Časopis byl založen v roce 2011 Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity, Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Koncem roku 2018 přistoupila Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, která v roce 2022 partnerství ukončila.

Od roku 2013 je časopis veden v databázi Sciendo vydavatelství De Gruyter a je indexován v databázích RePEc/EconPapers, ERIH PLUS, DOAJ a dalších. Od roku 2015 je časopis na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v ČR (Jrec). Od roku 2018 je časopis sledován v rámci Emerging Sources Citation Index (ESCI).

ISSN 1805-3580 (print)  /  1805-9767 (online)  /  MK ČR E 20679

Masaryk University University of Hradec Kralove University of South Bohemia in Ceske Budejovice