Recenzní řízení

Všechny vědecko-výzkumné a přehledové články procházejí recenzním řízením. (Předseda redakční rady) Redakční rada posuzuje předložené texty z hlediska obsahu a rozhoduje o postoupení textu do recenzního řízení. Recenzi provádí dva recenzenti, kteří nejsou členem redakce ani pracovníkem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů. Recenzenti jsou anonymní a redakce jejich posudky autorům v případě přijetí příspěvku neposkytuje. Pokud není příspěvek přijat, poskytne redakce anonymně autorům příspěvku relevantní části posudků jako podklad k přepracování/dopracování příspěvku. V případě rozporů v posudcích recenzentů vstupuje do recenzního řízení zpravodaj (předem určena osoba z řad členů redakční rady). O publikování textu rozhoduje na základě recenzí a zprávy zpravodaje redakční rada. S rozhodnutím redakční rady je autor článku seznámen.


Předáním článku dává autor/autoři souhlas k jeho publikování v rámci tohoto periodika. Autor/autoři rovněž prohlašuje, že text je původní a má k němu plná autorská práva včetně oprávnění s ním disponovat. Příspěvky nejsou honorovány.

zpět