02 / 2012

Czech Journal of Tourism

02 / 2012 / Volume 1


ISSN 1805-3580 (Print)   /  MK ČR E 20679

ISSN 1805-9767 (Online)

Published: December 2012

Copyright © Masaryk University, 2012

Environmentalistika cestovního ruchu

Martina PÁSKOVÁ

Sekce / Strany

Articles - přehledový článek / 77-113

Abstrakt

Příspěvek se zabývá environmentálními aspekty cestovního ruchu. Životní prostředí je přitom chápáno v jeho širším slova smyslu, tedy jako... více

Příspěvek se zabývá environmentálními aspekty cestovního ruchu. Životní prostředí je přitom chápáno v jeho širším slova smyslu, tedy jako komplexní prostředí pro život: ať už v přírodě blízkém, venkovském nebo městském prostoru, s konotacemi na zpětné vazby místních společenství a komunit. Autorka poukazuje na kvalitu životního prostředí jako na významný faktor ovlivňující nejen potenciál a únosnou kapacitu území pro rozvoj cestovního ruchu, ale také rozhodování účastníka cestovního ruchu při výběru destinace a jeho stimulaci dočasně opustit své domácí prostředí. Analyzuje kladné i záporné vlivy cestovního ruchu na životní prostředí, přičemž se zaobírá i příčinami a faktory těchto dopadů. Návazně uvádí tři zásadní koncepty environmentálních studií cestovního ruchu, jakými jsou životní cyklus destinace, únosná kapacita a sociální směna. Pro ilustraci dobré praxe udržitelného cestovního ruchu uvádí příkladné environmentálně inovativní  formy cestovního ruchu. Závěrem hodnotí současný stav výzkumu a výuky environmentálních studií cestovního ruchu.

Klíčová slova

udržitelný cestovní ruch, životní cyklus destinace, únosná kapacita území pro rozvoj cestovního ruchu, sociální směna, autenticita

Citace

PÁSKOVÁ, Martina. Environmentalistika cestovního ruchu. Czech Journal of Tourism, 2012, roč. 1, č. 2, s. 77-113.

pdfText článku

Únosná kapacita v cestovním ruchu

Josef ZELENKA

Sekce / Strany

Articles - přehledový článek / 114-134

Abstrakt

Únosná kapacita je často pragmaticky, teoreticky i čistě intuitivně zvažovaným konceptem v souvislosti s udržitelností cestovního ruchu. Její... více

Únosná kapacita je často pragmaticky, teoreticky i čistě intuitivně zvažovaným konceptem v souvislosti s udržitelností cestovního ruchu. Její aplikace má největší potenciál v chráněných územích, v často navštěvovaných kulturních i přírodních atraktivitách a ve vztahu k zachování způsobu života místní komunity a potenciálu destinace pro cestovní ruch obecně. Přes její význam, dílčí aplikace, stanovení základních teoretických konceptů, vymezení souvislostí s dalšími teoretickými koncepty (zejména životní cyklus destinace, koncept LAC a přístupy návštěvnického managementu) a zvážení základních teoretických i praktických přístupů k únosné kapacitě v cestovním ruchu je stále oprávněný názor některých autorů, že chybí ucelená teorie únosné kapacity, která by byla základem jejích sofistikovanějších praktických aplikací. Příspěvek je proto zaměřen právě na uvedení teoretického konceptu únosné kapacity, který může být diskutován a případně dále rozvíjen.

Klíčová slova

únosná kapacita, cestovní ruch, návštěvnický management, LAC, chráněné území

Citace

ZELENKA, Josef. Únosná kapacita v cestovním ruchu. Czech Journal of Tourism, 2012, roč. 1, č. 2, s. 114-134.

pdfText článku

Venkovský cestovní ruch v kontextu rozvoje českého venkova

Ondřej PETR

Sekce / Strany

Articles - přehledový článek / 135-155

Abstrakt

Článek stručně prezentuje problematiku vymezení venkova včetně nejčastěji užívaných přístupů, dále nabízí přehled vybraných problémů a... více

Článek stručně prezentuje problematiku vymezení venkova včetně nejčastěji užívaných přístupů, dále nabízí přehled vybraných problémů a souvislostí historického vývoje a výzkumu venkovského cestovního ruchu. Na vstupní část navazuje pojednání o charakteristických rysech a zejména problémech venkovských oblastí České republiky, které jsou do značné míry vyústěním minulého hospodářsko-politického vývoje. Stěžejní část článku shrnuje vybrané otázky rozvoje venkova a převládající přístupy k rozvoji venkova, se zvláštním důrazem na potenciál cestovního ruchu,   předpoklady, bariéry, přínosy či negativní aspekty jeho rozvoje. Je zřejmé, že v problematice rozvoje venkova se prolíná mnoho dimenzí – ekonomická, geografická, demografická, environmentální, sociální, kulturně historická, urbanistická, architektonická, ale také psychologická.

Klíčová slova

venkovské oblasti, rozvoj venkova, diverzifikace, cestovní ruch

Citace

PETR, Ondřej. Venkovský cestovní ruch v kontextu rozvoje českého venkova. Czech Journal of Tourism, 2012, roč. 1, č. 2, s. 135-155.

pdfText článku

Motivace k účasti na aktivitách temného cestovního ruchu

Josef NAVRÁTIL, Kamil PÍCHA

Sekce / Strany

Articles - výzkumný článek / 156-167

Abstrakt

Článek se zabývá identifikací různých motivů účastníků cestovního ruchu k návštěvě míst a atraktivit cestovního ruchu, které jsou nějakým... více

Článek se zabývá identifikací různých motivů účastníků cestovního ruchu k návštěvě míst a atraktivit cestovního ruchu, které jsou nějakým způsobem spojeny s přítomností smrti. Z dostupných postupů byla zvolena metoda řízených rozhovorů zaznamenávaných tazateli do připraveného dotazníku. Stanovený cíl byl sledován v modelové oblasti jihozápadních Čech zahrnujících Jihočeský a Plzeňský kraj. Motivy k návštěvě dílčích atraktivit temné turistiky byly sledovány dotazem na souhlas s existencí každého motivu k účasti na každé aktivitě temného cestovního ruchu zvlášť. Respondenti měli rozhodnout, zda daný motiv je nebo není vhodným motivem k účasti na jednotlivých aktivitách temného cestovního ruchu. Bylo rovněž zjištěno, že jednu atraktivitu cestovního ruchu nebo místo spojené s temným cestovním ruchem navštěvuje široké spektrum motivačně odlišných návštěvníků. Toto zjištění je v souladu s obecně známým charakterem atraktivit cestovního ruchu souvisejícím s kulturním dědictvím. Potvrzeno bylo též, že typ návštěvníka hraje nejvýznamnější roli v odlišnosti mezi vhodností jednotlivých motivů k návštěvě v různých částech spektra atraktivit temného cestovního ruchu.

Klíčová slova

pieta, zábava, poučení, temný cestovní ruch, motivace, Česká republika

Citace

NAVRÁTIL, J. a PÍCHA, K. Motivace k účasti na aktivitách temného cestovního ruchu. Czech Journal of Tourism, 2012, roč. 1, č. 2, s. 156-167.

pdfText článku

Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu se představuje

Petr STUDNIČKA

Sekce / Strany

Information - zpráva / 168-169

pdfText článku

Zpráva z 3. Mezinárodního kolokvia o cestovním ruchu

Sekce / Strany

Information - zpráva / 169-170

pdfText článku

Výkladový slovník cestovního ruchu

Jozef KLINDA

Sekce / Strany

Information - recenze knihy / 170-171

pdfText článku